0   0 Likes

The Pub

Location

Grodzka Głogow Poland 67-200

Contact Info


Highlights : Coffee, Drinks

Accepts Credit Cards : Yes

Price Ratings : $

Parking : Street

General Features : Walk-Ins


About Business

REGULAMIN THE PUB

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został podany do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie go na ogólnodostępnej stronie internetowej Pubu, pod adresem www.thepub.pl . Regulamin jest również dostępny w wersji drukowanej, do wglądu, w Lokalu.

2. Przebywanie w Pubie oznacza akceptację warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

3. Napoje alkoholowe są sprzedawane i podawane jedynie osobom, które ukończyły 18 rok życia.

4. Jeśli obsługa ma wątpliwości dotyczące wieku osoby zamawiającej alkohol, ma prawo zażądać od niej przedstawienia dokumentu tożsamości zawierającego datę urodzenia oraz zdjęcie. Jeśli dana osoba nie przedstawi dokumentu potwierdzającego pełnoletność, Obsługa Pubu ma prawo odmówić sprzedania jej napojów alkoholowych.

5. W The Pub zainstalowany jest system urządzeń audiowizualnych (nagłośnienie, lasery, stroboskopy), które mogą spowodować pogorszenie się lub utratę wzroku lub słuchu. Przebywając w The Pub, goście przyjmują powyższą informację do wiadomości i przejmują na siebie odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu, spowodowany działaniem w/w urządzeń.


§ 2

GODZINY OTWARCIA PUBU, OPŁATY ZA WSTĘP I REZERWACJE

1. Pub czynny jest:
- Niedziela – czwartek 17:00 – 23:00
- Piątek – Sobota 17:00 – 03:00

2. Wstęp do Pubu jest bezpłatny.
3. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie pod numerem 795 658 917 lub poprzez wiadomość na Fanpage: https://www.facebook.com/pubkopidol/
4. Rezerwacje indywidualne do 10 osób są bezpłatne.
5. Koszt rezerwacji grupowych (powyżej 10 osób), lub zawierających zamówienie usług konsumpcyjnych – ustalany jest indywidualnie przy składaniu zamówienia.
6. Rezerwacja jest ważna 20 minut. Jeśli w tym czasie nie pojawi się żadna osoba, by ją odebrać – rezerwacja przepada.


§ 3

WSTĘP DO PUBU

1. Wstęp do lokalu jest dla osób powyżej 21 roku życia. Jest to granica umowna.

2. Przebywać w Pubie mogą wszystkie osoby, które wcześniej nie otrzymały zakazu wstępu wydanego przez Właściciela, Ochronę lub Managera.
3. Zakaz pozostawania w Lokalu otrzymują osoby, które swoim zachowaniem w rażący sposób naruszają niniejszy Regulamin.
4. Osoby, które otrzymały nakaz opuszczenia lokalu, a mimo to, będą próbowały w nim pozostać – będą wypraszane przez Ochronę lub Obsługę Lokalu.
5. Z Pubu wyproszone mogą zostać osoby:
• naruszające zasady niniejszego regulaminu;
• znajdujące się pod wpływem środków odurzający;
• nietrzeźwe w znacznym stopniu.


§ 4

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Pub jest obiektem monitorowanym.
2. Obsługa zastrzega sobie prawo usuwania szklanek i butelek pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób lub mogą uszkodzić sprzęt elektroniczny znajdujący się w Pubie.
3. Obsługa Pubu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
4. Osoby przebywające w Pubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.
5. Osoby przebywające w Pubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych, Obsługi i Właściciela Pubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia pożarowego.
6. Osobom przebywającym w Pubie zabrania się:
• zachowania naruszającego ogólnie przyjęte normy społeczne;
• zachowania się w sposób agresywny, stwarzający zagrożenie dla innych gości Pubu;
• wnoszenia do Pubu i konsumpcji własnego jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych;
• przyprowadzania zwierząt do Pubu;
• wnoszenia do Pubu i zażywania środków odurzających;
• posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w Pubie;
• zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych – nie uzgodnionych wcześniej z Właścicielem Pubu;
• wykonywania zdjęć lub nagrywania materiału video bez uzgodnienia wcześniej tego faktu z Właścicielem lub Managerem Lokalu.

7. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa zostaną wyproszone z Lokalu i jeśli sytuacja będzie tego wymagała, przekazane odpowiednim władzom.


§ 5

ZDJĘCIA I REJESTRACJA VIDEO WYDARZEŃ W PUBIE

1. Pub zatrudnia fotografów i operatorów kamery do rejestracji wybranych wydarzeń.
2. Przebywanie w Lokalu podczas wydarzeń jest tożsame z wyrażeniem zgody na bycie fotografowanym i nagrywanym.
3. Materiał zdjęciowy i filmowy zarejestrowany podczas wydarzeń w Pubie, będzie wykorzystywany do celów promocyjnych Lokalu i w pierwszej kolejności publikowany na stronach: www.thepub.pl oraz https://www.facebook.com/pubkopidol . Aby uzyskać informacje na temat wszystkich miejsc publikacji wybranego materiału, proszę kierować zapytania na adres thepub@thepub.pl .


§ 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA

1. Właściciel, Obsługa Pubu i Ochrona nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zagubione przez gości w Lokalu.
2. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do Pubu.
3. Za zniszczenia wyposażenia Pubu, osoby które się tego dopuściły, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.


§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Właściciel Pubu.
2. Pub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie w Pubie oraz na terenie przyległym do Pubu.
3. Skargi i wnioski będą rozpatrywane jedynie, po przedłożeniu ich w formie pisemnej.Zachęcamy do bezpłatnej rezerwacji stołów w naszym lokalu i zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami rezerwacji w Pubie Przejście:

1. Rezerwacje przyjmujemy 24 h na dobę pod numerem telefonu 795-658-917 (jest to najszybsza forma złożenia rezerwacji), poprzez wiadomość na Fanpage: https://www.facebook.com/pubkopidol(odpowiedź w ciągu 24 h).

2. Dokonując rezerwacji należy podać : imię i nazwisko / pseudonim, numer telefonu kontaktowego, datę rezerwacji, godzinę rezerwacji i ilość osób/ilość rezerwowanych 6-cioosobowych stołów, ewentualnie preferencje w zakresie wyboru stołów.

3. Rezerwacja jest ważna przez 20 minut, jeśli w tym czasie nikt jej nie odbierze – rezerwacja przepada.

4. Rezerwacje są bezpłatne, niemniej jednak, w przypadku rezerwacji powyżej jednego stolika ewentualnie powyżej 10 osób pobieramy zaliczkę w wysokości 50 zł za stół. Wpłacona zaliczka jest w pełni wykorzystywana przez Państwa na konsumpcję podczas imprezy. Zaliczki przyjmujemy w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy, muszą one wpłynąć najpóźniej 2 dni przed imprezą (np. piątkowe do środy, sobotnie do czwartku, środowe do poniedziałku). W przypadku przelewu wystarczy przesłanie potwierdzenia na adres thepub@thepub.pl .

5. Jeśli korzystacie Państwo z naszej oferty organizacji imprez okolicznościowych i zamawiacie wcześniej przekąski, dania lub alkohol – zaliczka na konsumpcję kompensuje się z zaliczką na rezerwację – nie pobieramy podwójnej zaliczki.


Also listed under
Product Section
Offer Section
Faq Section
Menus
Tweets
Facebook Page


Is this your business? Claim it now.

Make sure your information is up to date.
Get The Pitnit App

See contact information and photos of nearby businesses and bookmark your favorite places on the go


Listings On Pitnit In Numbers

Countries

Cities

Businesses Listed

Pitnit Social Features


Share Latest Updates with Friends

Instantly connect, share and communicate with all of your friends, and get discovered online.

Connect with Friends & Businesses

Easily stay connected with your friends and favourite businesses using a common chat interface on Pitnit.

Get Reviews and Recommendations

Make informed purchasing decisions based on reliable reviews and recommendations through your circle of friends.

Manage Everything At One Place

Manage all your social and professional contacts, albums, groups, events and favourite businesses at one place.

Discover Products, Offers & Discounts

Make informed and better purchasing decisions by knowing detailed information about products, services, offers and discounts.